حوزه فعالیت های برنامه ریزی درسی و آموزشی با رویکرد پژوهشی در نظام آموزش و پرورش

با الهام از سند چشم انداز 20 ساله و به منظور تحقق آرمانها. اهداف و ويژگي‌هاي آن انديشه تدوين سند ملي آموزش و پرورش و برنامه‌هاي راهبردي استاني شكل گرفته و در دستور كار وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌هاي آموزش و پرورش استانها قرار گرفته و هم اكنون در جريان تكوين و نهايي شدن مي‌باشد. برنامه راهبردي استان از يك طرف در راستا و مبتني بر سند ملي آموزش و پرورش است و از طرف ديگر خود محاط در سند ملي آموزش و پرورش كشور است و به لحاظ تأمين و تحليل اطلاعات محيط درون سازمان آموزش و پرورش استان و محيط‌هاي متعامل با آموزش و پرورش استان فاز اول سند ملي محسوب مي‌گردد.

سند برنامه راهبردي توسعه آموزش و پرورش استان با توجه به شيوه نامه مطالعات استاني وزارتخانه در شش محور كلي و در دو فاز پي‌گيري و به انجام مي‌رسد در فاز اول مطالعات سند برنامه، سه طرح، ترسيم مقدماتي آرمانها، تحليل مؤلفه‌هاي اصلي و تحليل محيطي به اتمام رسيده است و در فاز دوم سه طرح، چالش‌ها و مسائل استراتژيك، ترسيم چشم انداز مطلوب و ممكن و تعيين استراتژي‌ها پس از دريافت بازخوردهاي لازم از كميته علمي نظارت بر مطالعات استاني وزارتخانه به زودي شروع خواهد شد.

در گزارش حاضر نتايج تفصيلي و ماحصل مطالعات سه طرح اول به پيوست ارائه مي‌گردد. در خصوص روش‌شناسي پژوهش‌هاي فاز اول قابل ذكر است كه در شناخت و استخراج فرصت‌ها، تهديدها، قوتها و ضعفها و چالش هاي آموزش و پرورش استان از مدل مفهومي و كاربردي برنامه‌ريزي استراتژيك و مدل بازنمايي عناصر نظام آموزشي استفاده شده است. همچنين عمده‌ترين ابزارها و شيوه‌هاي دستيابي به داده‌ها و تحليل اطلاعات، سنديابي و سندكاوي مجموعه اسناد فرادستي (برنامه‌اي توسعه بخش آموزش و پرورش كشور، استان، سند چشم انداز 20 ساله، سند ملي توسعه استان و...) اسناد و شاخص‌هاي هدف مصوب در كميته برنامه‌ريزي  وهماهنگي آموزش و پرورش استان، مطالعات كتابخانه‌اي، يافته‌هاي پژوهش‌هاي انجام شده، يافته‌هاي برنامه مهندسي اصلاحات، مصاحبه سازمان يافته، و اجراي برنامه‌هاي توسعه استان در افق 1404 هجري شمسي خواهد بود.

پرسشنامه بسته با تعدادي سؤال باز، مذاكره با افراد متنفذ، ذي سهم و ذي علاقه، نيازسنجي به شيوه گروه اسمي و نهايتاً اجماع نظر كارشناسي مي‌باشد.

براي انجام مطالعات فاز اول با مشاركت افراد صاحب نظر و متخصص كميته‌هاي كاري و عندالزوم كار گروه وابسته تشكيل گرديده و پس از آموزش، توجيه و اجماع در روشها و تصويب ابزارهاي گردآوري داده‌ها و اعتبار بخشي آنها در گروه و كميته، نتايج استخراج و جمع‌بندي گرديده است كه بخشي از مهمترين نتايج عبارتند از :

ـ مطالعات مؤلفه‌هاي اصلي در درون سازمان مشتمل بر هشت پروژه در سطوح مختلف و آموزشهاي خاص انجام گرديد. بنحوي كه در دوره‌هاي تحصيلي ابتدايي، راهنمايي، متوسطه نظري و پيش دانشگاهي، سوادآموزي، استثنايي، فني ـ حرفه‌اي، كاردانش، حوزه پرورشي و تربيت بدني و تندرستي تمام اجزاء و ارگان و خرده نظام‌هاي وابسته در دو طيف وضعيت موجود و وضعيت مطلوب بررسي گرديد در مجموع تعداد 480 شاخص و عامل د اخلي شناسايي سپس با اعمال ضرايب اهميت نسبي و امتياز خاص ارزيابي و مهمترين عوامل استراتژيك داخلي به تعداد 160 مورد فهرست گرديده و مؤلفه‌هاي اصلي تجزيه و تحليل، علت يابي و راهبردي بودن برخي از آنها به تفكيك آموزش اصلي و آموزش خاص مشخص شدند.

ـ در مطالعات محيطي( اعم از محيط عمومي، عملياتي و محيط‌هاي دور و بين المللي) امور در پنج دسته تقسيم شده و دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي و مردمي متولي كليه امور محيطي شناسايي و اسناد و برنامه‌هاي آنها بررسي و نظرات مسئولين دستگاه‌ها در قالب پرسشنامه استخراج گرديده در اين بخش 106 فرصت و تهديد شناسايي سپس ضمن ارزيابي گروهي، تعداد 22 فرصت و تهديد مؤثر در آموزش و پرورش استان شناسايي، تجزيه و تحليل و زمينه‌هاي اثرگذاري احتمالي آنها بررسي گرديد.

ـ در ترسيم مقدماتي آرمانها از نتايج بررسي و پژوهش‌هاي آينده شناسان، پژوهش انجام شده توسط آقاي فتحي و اجارگاه، تحت عنوان ويژگي‌هاي انسان مطلوب، كتب فلسفه تعليم و تربيت اسلامي و هدف‌هاي كلي مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش در سالهاي 64 و 77 و اسناد فرادستي و استاني استفاده شده و نهايتاً با لحاظ سر فصل‌ها در انواع و ابعاد سواد(تربيت) اعتقادي، معنوي، علمي ـ سياسي، اجتماعي. فرهنگي ـ هنري، اقتصادي ـ حرفه‌اي، ميان فرهنگي فن آوري و بهداشتي ـ زيستي تعداد 20 مورد هدف آرماني مرتبط با انواع سواد و به شكل تشريحي و صرفاً جهت استفاده اعضاي كميته‌هاي سند استاني و اعتبار بخشي بيشتر به همراه خلاصه‌اي از آنها ارائه شده است.

در فاز دوم تدوين سند در نظر است پس از تعيين چالش‌هاي اساسي نظام آموزش و پرورش استان، چشم انداز ممكن و مطلوب ترسيم و براي تحقق آن استراتژيهاي متناسب تعيين ‌گردد كه سند نهايي مبناي تهيه  برنامه های پنج ساله پنجم ، ششم و هفتم خواهد بود.

+ نوشته شده در  دوشنبه ۹ بهمن۱۳۸۵ساعت 12:34  توسط محافظت نصیری |